Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: PMA Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: J.Michgelsen
E-mailadres: info@pma-psychotherapie.nl
KvK
nummer: 55174248
Website: www.pma-psychotherapie.nl
BIG-registraties
: Psychotherapie 29034488016 / GZ Psychologie 09034488025
Overige kwalificaties: lid VGCT / lid NVRG / Lid ISST / Lid EFT Nederland
Basisopleiding: Master Psychologie richting Gezondheidspsychologie
AGB-code praktijk: 94003557
AGB-code persoonlijk: 94004091

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Alle gangbare As-I klachten al dan niet met comorbide As II problematiek. As II problematiek, vnl B en

C cluster met uitzondering van hoge crisis gevoeligheid. Doelgroepen zijn volwassenen vanaf 18 jaar

zowel individueel als systeem. Behandelvormen ( cognitieve) gedragstherapie, schematherapie,

EMDR, Systeemtherapie, EFT.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

J.A. Michgelsen Psychotherapeut / GZ-Psycholoog P.M.L.Melis Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog

S.van Kuik Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog N.Lammerts van Bueren Psychotherapeut / Klinisch

Psycholoog

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Anders: Elisabeth-tweesteden ziekenhuis afd Psychiatrie en Medische Psychologie

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen: van Liempd / Kools / Verheyen / van Tuyn / van Bree / Klerkx / Neijenhuis / Meijer van

Geel / de Ruyter /de Jager / van de Hoeve / Stenvers / Psychiaters: Tilanus / Swolfs / van Laarhoven /

Notten / Slits / Delescen Rutten / de Jong POH-ggz : Koopmans Psychologen: Oomen / Bertens /

Arnoudsen / van Norden

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Huisartsen overleg bij aanmelding / verwijzing en bij complicaties tijdens de behandeling Psychiater

consultatie bij uitblijven positieve behandelingsvoortgang en bij exacerbatie van klachten. POH ggz

indienafronding van behandeling ondersteuning nodig is en bij aanmelding clienten. Psychologen bij

intercollegiaal overleg en intervisie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

PMA psychotherapie: 0416-363674 of info@pma-psychotherapie.nl Stichting Huisartsenposten

Midden-Brabant : 0900-33 22 22 2

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Bij crisis altijd onderling overleg / afstemming

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Koepels VGZ / CZ / Mensis / Achmea /

Multizorg

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow

tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: https://www.lvvp.info/

redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf.

https://www.lvvp.info

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

J.A.Michgelsen, tel 0416-363674 of info@pma-psychotherapie.nl

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Klachtencommissie van de NVP

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: http://www.psychotherapie.nl/217055273/Klachtenregeling

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

S.van Kuik Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog N.Lammerts van Bueren Psychotherapeut / Klinisch

Psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.pma-psychotherapie.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Bij telefonisch contact: J.A.Michgelzen verzorgt de telefonisch aanmelding en screening n.a.v het

aanmeldformulier. In teamverband wordt gecheckt of de hulpverlening passen is voor de praktijk. U

wordt geinformeerd over de vermoedelijke wachttijd en indien gewenst wordt doorverwezen naar

collega-praktijken. Zodra er plaatst is vindt intake plaats, welke direkt wordt gevolgd door de

behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: J.A.Michgelsen/P.M.L.Melis/ S.van Kuik/N.Lammerts van Bueren

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Zo nodig consultatie psychiater of huisarts

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: J.A.Michgelsen

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: J.A.Michgelsen

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Transparant behandelplan Beschikbaarheid van telefonisch overleg of per email Kopieen van

behandelplan en brieven aan huisarten of andere betrokkenen na toestemming van client.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

ROM metingen verlopen via Reflectum. zowel aan het begin van de behandeling en eind van de

behandeling. Bij langdurige behandelingen om de 3 maanden. Naast ROM meting ook vragenlijsten

indien gewenst. Vargenlijsten op klachten niveau en persoonlijkheid. Verder vindt er

voortgangsbesprekingen en evaluatie plaats met client.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

de toetsing vindt impliciet plaats in iedere sessie maar een officiële evaluatie vindt plaats iedere 3 tot

6 maanden en bij stagnatie / onvrede of anderszins opvallende klachten ontwikkeling

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Ik meet tevredenheid impliciet in iedere sessie. Tijdens de sessie is de therapeutische relatie altijd

vanzelfsprekend onderwerp van de sessie. Verder bij evaluatie en einde van de behandeling.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: J.A MIchgelsen

Plaats: Loon op Zand

Datum: 07-08-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja


Contact PMA Psychotherapie

Contact PMA Psychotherapie

(or press ESC or click the overlay)